İzmir Ofisleri Hakkında

İzmir Ofisleri

Hakkında

Bağlantılar

Dünya Kenti İzmir Derneği, tüzüğü uyarınca yurtdışında şubeler/ofisler açmaya yetkilidir. Yurtdışında açacağı ofislerin idaresi, genel merkez tarafından tayin edilecek yönetim kurulları aracılığıyla yapılabilmektedir. Bu durum, Avrupa’da yaşayan yurttaşlarımızın açılacak şubelerde kurucu olması ya da görev almasını olanaklı kılmaktadır.

Avrupa kentlerinde açılması planlanan İzmir Ofislerinin Avrupa ve İzmir arasında köprü kurum görevi görmesi ve böylece kentler arasında düzenli bir iletişim ağı oluşturulması planlanmaktadır.

İzmir Ofisleri

Görevlerimiz

İzmir ve Avrupa arasındaki siyasi ve kültürel ilişkilerin yanı sıra sektör bazlı ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak

İzmir kent vizyonunu tanıtmak ve geniş kesimlere yaymak

Kenti ilgilendiren herhangi bir konu ya da proje kapsamında yetkili kişi ve kurumlarla temaslarda bulunmak

Resmi heyetlerinin ziyaret programlarına yardımcı olmaktır.

İzmir Ofisleri

Çalışma Yönergesi

Dünya Kenti İzmir Derneği tüzüğünde yurt dışında şubeler açmakla yetkilendirilmiş olup, bu yönerge mevzubahis yetki dahlinde açılacak olan şubelerin çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dernek Yurtdışı Şubeleri, en az 5 üyesi bulunan kendi yönetimini seçme konusunda serbest, bulunduğu şehir ile ülkenin kanunları çerçevesinde, dernek tüzüğünün ve yönetim organlarının aldığı kararların dışına çıkmadan serbestçe karar alıp faaliyet yürüten dernek birimidir. Bundan sonra çalışma yönergesinde “İZMİR OFİSLERİ” olarak belirtilecektir.

İzmir Ofisleri

Çalışma Usul ve Esasları

 • Dünya Kenti İzmir Derneği yurtdışı şubeleri (İzmir Ofisleri), derneğin yönetim kurulunun kararı ve dernek başkanının onayı ile açılır ve aynı usulle kapatılır.

 • İzmir Ofisleri dernek yönetim kurulu ve genel kurulunun aldığı kararlara aykırı faaliyetlerde bulunamaz.

 • İzmir Ofisleri, derneğin bütününü ilgilendiren kararlar alamaz.

 • İzmir Ofisleri, derneğin bütünü adına yürütecekleri faaliyetleri ve derneği temsilen kuracakları temasları yönetim kurulundan onaylı ve imzalanmış yetki belgesi almak koşuluyla gerçekleştirirler.

 • İzmir Ofisleri, faaliyetlerini bulundukları şehirlerin kanunları ile sosyal, ekonomik ve kültürel dinamiklerine saygılı şekilde yürütürler.

 • İzmir Ofisleri, bulundukları şehir ve ülkeler ile İzmir arasında; kurumsal düzeyde her türlü bilgi alışverişinin sağlanması, ticaret, turizm ve yatırım alanlarında istihdama yönelik ortaklık fırsatlarının değerlendirilmesi ve karşılıklı temasların gerçekleştirilmesi alanlarında aktif faaliyet yürütürler.

 • İzmir Ofisleri, bulundukları şehir ve ülkeler ile İzmir arasında her türlü sektörel tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumludur. Bu çerçevede ortak iş, kültür, bilim, sanat ve benzeri temel alanlarda kapsayıcı platformlar kurulması konularında faaliyet yürütürler.

 • İzmir Ofislerinin dernek web sitesi üzerinde kendilerine ait birer sayfası bulunur. Ofisler, etkinlik, duyuru ve faaliyetlerini dernek web sitesi üzerinden yayınlarlar.

 • İzmir Ofislerinin aylık faaliyetleri ile yıllık faaliyet raporları dernek web sitesinden yayınlanır.

 • İzmir Ofisleri kendi yerel ağlarını oluşturabilir, sosyal medya platformlarında dernek web sitesine yönlendiren bağlantılar bulundurmak koşuluyla hesap açabilirler.

 • İzmir Ofisleri hazırladıkları her türlü tanıtım, bilgilendirme materyallerini Türkçe ve bulundukları ülkelerin dilinde olmak üzere çok dilli şekilde hazırlarlar.

İzmir Ofisleri

Kuruluş Şartları

Aşağıdaki aşamalar sırasıyla tamamlandığında yurtdışı İzmir Ofisleri kurulmuş sayılır.

 1. İzmir Ofisi açmak için dernek web sitesi üzerinden başvuru yapılır. Başvuru sayfası için tıklayınız.

 2. Başvuru, İzmir’deki Dernek Merkez Yönetim Kurulu (bundan sonra İZMİR DMYK) tarafından incelenerek karara bağlanır. İZMİR DMYK tarafından verilen olumsuz karar başvuru sahibine gerekçeli şekilde açıklanır. Kararın olumlu olması durumunda başvuru yapan kişi/kişilerle online tanışma toplantısı gerçekleştirilir.

 3. Başvuru kabulünün ardından İzmir Ofisi Kurucu başkanı ve yönetiminin başvuru süreci tamamlanır ve İZMİR DMYK tarafından ofis kuruluşu için aşağıdaki aşamalarda belirtilen belge/raporlar istenir.

 4. Bu aşamada İzmir Ofisi Kurucu başkanı ve yönetimi ofisin açılacağı adres bilgilerini İZMİR DMYK ile paylaşırlar.

 5. İzmir Ofisi Kurucu başkanı ve yönetimi, ofisle ilgili tahmini aylık giderleri İZMİR DMYK ile paylaşırlar.

 6. İzmir Ofisi Kurucu başkanı ve yönetimi, ofisin 3 aylık taslak faaliyet planını İZMİR DMYK’ya sunar ve onaylanmasının ardından resmen faaliyete geçmiş sayılır.

DİDER

İzmir Ofisleri Kuruluş Aşamaşarı

İzmir Ofisleri

Sık Sorulan Sorular

Başlangıç aşamasında 5 kurucu üye İzmir Ofisi açmak için yeterlidir. Kurucu başkan tarafından diğer üyelerin kısa özgeçmişlerinin (short BIO) İZMİR DMYK’ya bildirilmesi gereklidir.

Hayır. Fakat başvuru sahibinin ofis açmak niyetinde bulunduğu şehirle iyi düzeyde siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri olmasını önemsiyoruz. Bu bakımdan başvuran kişi, ofis kurucusu olabilmek için İZMİR DMYK’ya sahip olduğu ilişkileri ve bağlantıları kanıtlamak zorundadır.

İzmir Ofisi kuruculuk başvurusu İZMİR DMYK tarafından incelenir ve dernek danışma kurulunun görüşü alınarak en geç 1 ay içinde karara bağlanır. Başvurunun kabul/ret gerekçesi başvuran kişiye/kişilere bildirilir.

Tabi ki. Ancak başvuru reddinin tarafınıza tebliğ edildiği tarihten itibaren 3 ay beklemeniz ve ardından daha ikna edici bir başvuru yapmanız gerekmektedir. Çünkü merkez yönetimin ikinci incelemeyi daha titiz bir şekilde yapacağını unutmayınız. Şayet ikinci başvurunuz da reddedilirse üçüncü bir başvuru yapma imkanı maalesef tanınmayacaktır.

Tebrikler! Öncelikle, başvuru kabulünün hemen ardından derneğimiz kısa bir süre içinde sizinle irtibata geçerek ofis kuruluşu için gerekli belgeleri (ofis YK üyeleri özgeçmişleri, ofis adres bilgileri, tahmini mali tablolar vs.) makul bir süre içinde sizden iletmenizi isteyecektir. Bunların tamamlanmasının hemen ardından İZMİR DMYK, siz ve yönetiminizle beraber online tanışma toplantısı gerçekleştirecektir.

Yurt dışında İzmir Ofisi açabilmek için yeni bir dernek kurmaya gerek yok. Çünkü, Dünya Kenti İzmir Derneği (DİDER), tüzüğü uyarınca yurtdışında şubeler/ofisler açabilmeye yetkili bir dernektir. DİDER Tüzüğünü incelemek için bakınız: https://www.dider.net/biz-kimiz/tuzuk

Ancak, İzmir Ofisinin yurtdışı hukuki statüsü, İzmir DMYK tarafından yapılan başvuruya istinaden noter onaylı ve İzmir Valiliği tarafından verilecek olan Apostil şerhi ile belirlenir. İlgili Apostil şerhine istinaden, yurtdışında kurucu sıfatına sahip olan kişi başta ofisin hukuki statüsü olmak üzere her türlü idari işlemi yürütmek üzere ilgili ülkenin resmi makamlarına başvuru yapma hakkına sahip olur.

İzmir Ofisleri için DMYK tarafından henüz bir standart oluşturulmadı. Ancak açılacak herhangi bir İzmir Ofisinin sıradan ve alelade bir mekan olmasını da arzu etmiyoruz. Bu bakımdan açılması planlanan mekan görsellerini “başvuru formu” üzerinden sisteme yükleyerek, önceden tarafımıza paylaşmanızı rica ediyoruz.

Dünya Kenti İzmir Derneği kentler arası ilişkide karşılıklı değer yaratacak her türlü sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyeti destekler ve katkıda bulunur. Bu amaçla İzmir Ofisleri için özel bir faaliyet çerçevesi İzmir DMYK tarafından tanımlanmamıştır. Ancak İzmir Ofislerinin, bulundukları kentte sadece yerel yönetimler değil, aynı zamanda sanayi ve iş dünyası, sivil toplum ve akademik kurum ve kuruluşlarla yüksek bir iletişim ağı kurması beklenir.

İzmir Ofislerinin bunun yanı sıra İzmir tarihine, kültürüne ve kent kimliğine uygun bir şekilde faaliyet göstermesi beklenir. Bunun içeriğini ve yol haritasını belirleme konusundaki idari yetki tamamen İzmir Ofislerine bırakılmış olup, yürütülen faaliyetlerin düzenli aralıklarla İzmir DMYK’ya bildirilmesi şartı aranmaktadır.

İzmir Ofisleri tarafından söz konusu faaliyet bildirimlerinin yapılmadığı ya da es geçildiği durumlarda, İzmir DMYK gerekli yaptırımları uygulama hakkına haizdir.

Öncelikle derneğimizin İzmir’i seven ve kendisini İzmirli hisseden gönüllü insanlar tarafından bu güzel kenti dünyanın her yerinde mümkün olduğunca tanıtmak amacıyla kurulduğunu belirtmek isteriz. Dolayısıyla İzmir’i yürekten seven ve kente derinden aidiyet duyan yurttaşlarımızın yurtdışında büyük bir özveri ve gönüllükle bu sürecin bir parçası olacağını düşünüyor, sahip oldukları motivasyonla İzmir Ofisleri açacaklarına inanıyoruz. Bu bakımdan henüz yeni kurulmuş bir dernek olarak, bütün İzmir Ofislerine hemen maddi katkı sağlamanın güç olacağını belirtmek isteriz. Ancak yine de çeşitli projeler ve kurumsal ortaklıklar vesilesiyle İzmir Ofislerimizin üzerindeki maddi yükü hafifletmek ve gücümüzü büyütmek için düzenli imkanlar sağlayacağımızdan emin olabilirsiniz.

Şevket Özçelik Sokak No. 53 Kat 3 Akın İşhanı Çankaya – İzmir

E-bülten

E-posta listemize kayıt olarak güncel duyuru, haber ve etkinliklerden haberdar olabilirsiniz.

[mc4wp_form id="228"]

Dünya Kenti İzmir Derneği - DİDER © 2022. Developer and design by NANBIS